چراغ سبز

ایران بودم. می خواستم از یه خیابونی رد شم که چراغش برام سبز بود. واردش که شدم دیدم یه ماشین داره می آد به سمتم. از ترس برگشتم تو پیاده رو. دوستام دستامو گرفتن و با احتیاط ردم کردن از خیابون. با خنده بهشون گفتم "ما وقتی چراغ سبز بود، رد می شدیم!"

/ 0 نظر / 14 بازدید